logo

Vel møtt til årsmøte i Sola CK!

Det blir også satt av tid til fyldig informasjon til medlemmene om byggingen av Sola Arena

etter at årsmøtet er formellt avsluttet.

 

Vi går noen spennende år i møte!

Saksliste, Årsmøte Sola CK

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Fastsette kontingenter

7. Budsjett

8. Organisasjon

9. Innkomne forslag

10. Bevertning

11. Valg

Alle medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet. For å ha stemmerett og være

valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Sola CK i minst én måned og ha oppfylt

medlemsforpliktelsene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn skriftlig til leder Tor Helge

Skretting, tor.helge.skretting@lyse.net innen mandag 12. februar

Etter at årsmøtet er avviklet, blir det informasjon om Sola Arena.

Med hilsen

Styret i Sola Cykleklubb

 

Login